500 TL Üzeri Alışverişlerde Kargo Ücretsiz!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

 1. TARAFLAR

SANATÇI :

Adı – Soyadı

Adresi  :  

Telefon  :

Faks

E-posta

SATIN ALAN :

Adı – Soyadı

Adresi 

Telefon

E-posta

SATIN ALINAN ÜRÜN:

Ürünün Adı :

Adedi :

Birim Satış Bedeli (KDV Dahil) :

Fatura Adresi :

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil) : ____ TL

Ödeme Şekli : Kredi kartı

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
  1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (Bundan sonra kısaca ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır.) konusu, Satın Alan’ın OctoHaus Teknoloji A.Ş.’ye (‘Şirket’) ait www.voxvil.com alan adlı İnternet Sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda sipariş vererek satın aldığı ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
  2. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un (“TKHK”) 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.
  3. İşbu Sözleşme’nin tarafları olan Sanatçı ve Satın Alan, işbu Sözleşmeyle birlikte TKHK ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler. 
 2. GENEL HÜKÜMLER
  1. İşbu Sözleşme tarafları Sanatçı ile Satın Alandır. İşbu Sözleşmenin yerine getirilmesi ile ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Sözleşmenin taraflarına aittir. İşbu sözleşme Satın Alan tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
  2. Satın Alan, 1. maddede belirtilen Sözleşme konusu ürünün özellikleri ve satışa ilişkin koşulları ile ilgili tüm bilgileri okuyup anladığını bu ürünün satın alınması için elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli onayı verdiğini kabul ve beyan eder. 
  3. Sanatçı, Sözleşme konusu ürün ve/veya malın sağlam, eksiksiz, listelendiği şekle ve niteliklere uygun şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Satın Alan tarafından verilen bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları karşılamayı Satın Alan kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluk Satın Alan’a aittir.
  4. Sözleşme konusu ürün, Satın Alan’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden Sanatçı sorumlu tutulamaz.
  5. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında Satın Alan veya üçüncü kişilerce iptal edilir ise, Sanatçı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
  6. Sanatçı gerekli gördüğü durumlarda, Satın Alan’ın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. Sanatçı, siparişte sorun tespit ettiği durumlarda Satın Alan’ın vermiş olduğu telefon ve elektronik posta adreslerinden Satın Alan’a ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe konulmasını 15 (on beş) gün süreyle dondurur. Satın Alan’ın bu süre zarfında Sanatçı ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde Satın Alan’dan herhangi bir cevap alınamazsa Sanatçı her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.
  7. Satın Alan’ın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan giderler, masraflar ve sair zararlar Satın Alan’a aittir.
  8. Kargo ücretinin internet sitesinde bulunan ürün tanıtım sayfasında ücretsiz gösterildiği ve buna göre işbu Sözleşme’de de “0,00 TL” olduğu durumlar haricinde; kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmekte ve Satın Alan tarafından ödenmektedir. Kargo bedeli, ürün bedeline dâhil değildir.
  9. Sanatçı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Satın Alan’a bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde Satın Alan siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Satın Alan’ın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 (on) gün içinde kendisine iade edilir.
  10. 18 yaşından küçük kişiler, satışa sunulan ürünleri, çocuklara yönelik ürünlerin satışa sunulması durumunda dahi, satın alamaz.
  11. İnternet sitesinden kredi kartı ile alışveriş yapılabilir. Satın Alan, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince masraf, ücret, faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Satın Alan arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını, Sanatçı’nın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul ve beyan eder.
  12. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Sanatçı sorumlu değildir. Buna istinaden Sanatçı, internet sitesindeki sistemden, tasarımdan veya yasa dışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Satın Alan, sistem hatalarına dayanarak Sanatçı’dan herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
  13. Satın Alan, işbu Sözleşme’de belirtilen kendilerine ait bilgilerin internet sitesine girdiği bilgiler olduğunu, bu bilgileri herhangi bir sebeple yanlış veya eksik girmesi halinde dahi bu Sözleşme’nin kendileri tarafından sağlanan bilgilerle geçerli olacağını, Sanatçı’nın Satın Alan tarafından verilen bilgilerin doğruluğunu ve geçerliliğini kontrol etme yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. CAYMA HAKKI
  1. Satın Alan, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Tüketicinin cayma bildiriminin Sanatçı’ya ulaştığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde ürün bedeli Satın Alan’a iade edilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Sanatçı’ya aittir.
  2. Sanatçı, tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya Sözleşme’nin akdedildiği tarihten itibaren on dört gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek Sözleşme’den cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin Sanatçı’ya ulaşması tarihinden itibaren ürünü geri almayı ve ürün bedelini Satın Alan’a iade etmeyi taahhüt etmektedir.
  3. Taraflar, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği m. 15/1 uyarınca cayma hakkının aşağıdaki hallerde kullanamayacağını kabul etmiştir:
  4. Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı kontrolünde olmayan mal veya hizmetler,
  5. Tüketicinin istekleri, talepleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallar,
  6. Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek mallar,
  7. Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar,
  8. Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallar,
  9. Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri,
  10. Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlar,
  11. Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin hizmetler,
  12. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallar,
  13. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetler.
  14. Tek orijinal olarak üretilen ürün veya eserlerin tamamı 4.3. maddesinde anılan nedenlerle haklarında 4.1. maddesinde belirtilen cayma hakkı kullanılamayacak mallardandır. Bu tür mallar, 4.1. maddesinde ifade edilen cayma hakkının istisnasıdır. 4.1. maddesinde belirtilen cayma hakkının orijinal olarak üretilen sanat eserleri için değil ve fakat sayılı baskı olarak çoğaltılmış eserler için kullanılabilmesi mümkündür. 
  15. Satın Alan, çevrimiçi hediye kuponu, kodu, belgesi vb. şekildeki elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve de kendisine anında teslim edilen gayri maddi mallarda cayma hakkını kullanamaz.
  16. Sanatçı’nın, herhangi bir nedenle ürün bedelini Satın Alan’a ait kredi kartından çekememesi veya ürünün kullanıma başlanmasından sonra Satın Alan’a ait kredi kartının Satın Alan'ın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini ödememesi halinde Sanatçı siparişi iptal etme hakkına sahiptir. 
  17. Siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle teslim edilememesi halinde kredi kartına iade prosedürü aşağıdaki gibi olacaktır: 
   1. Ürünlerin fiyatları, katma değer vergisi ilave edilmiş Türk Lirası cinsinden sitede yer almaktadır. Satın Alan kredi kartı ile alışveriş yapabilir. Kredi kartı ile verilen siparişler verildikleri an işleme alınamayacak olup kredi kartından işbu Sözleşme uyarınca Satın Alan tarafından ödenmesi gerekli meblağın blokesinin yapıldığı anda işleme alınacaktır. 
   2. Kredi kartı ile alınmış ürünlerin iadesi durumunda Sanatçı Satın Alan’a nakit para ile ödeme yapamaz. Sanatçı bir iade söz konusu olduğunda ilgili tutarı bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan prosedür gereğince Satın Alan’a nakit olarak ödeme yapmayacaktır. Kredi kartına iadelerde ise, Sanatçı’nın bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra banka tarafından karta iade gerçekleştirilecektir. 
  18. 385 sayılı Vergi Usul Kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için faturadaki ilgili iade bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra Sanatçı’ya gönderilmesi gerekmektedir. Satın Alan tüm bu prosedürü kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder. 
  19. Sanatçı ve Satın Alan, işbu Sözleşme’nin ifa edilebilmesi için birbirlerine ve/veya OctoHaus Teknoloji A.Ş.’ye aktardıkları kişisel verileri ile sair bilgilerinin, Sözleşme’nin ifası kapsamıyla sınırlı olmak üzere ve Sözleşme konusu ürünün gönderilebilmesi için hizmet sağlayıcılara aktarılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 
 4. TEMERRÜT HÜKÜMLERİ

Tarafların işbu Sözleşmeden kaynaklarından edimlerini yerine getirmemesi durumunda Türk Borçlar Kanunu'nun 117. ve devamı maddelerinde yer alan borçlunun temerrüdüne ilişkin hükümler uygulanacaktır. Temerrüt durumlarında, herhangi bir tarafın edimlerini süresi içinde haklı bir sebebi olmaksızın yerine getirmemesi durumunda diğer taraf söz konusu edimin yerine getirilmesi için edimini yerine getirmeyen tarafa yedi günlük süre verecektir. Bu süre zarfında da yerine getirilmemesi durumunda edimini yerine getirmeyen taraftan edimin ifasını talep etmek suretiyle malın teslimini ve/veya sözleşmenin feshini ve bedelin iadesini talep etme hakkı doğacaktır. 

 1. MÜCBİR HALLER
  1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir.
 2. YETKİLİ MAHKEME
  1. Taraflar arasında doğan/doğabilecek her türlü ihtilafta Sanatçı’nın ticari defter, kayıt ve belgeleri ile bilgisayar, faks kayıtlarının, mikrofilmlerinin, e-posta yazışmalarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 193 uyarınca kesin delil hükmünde olacağını Satın Alan gayrikabil-i rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. İşbu Sözleşme Satın Alan’ın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşmenin yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir. 
  3. İşbu Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevli olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti hukuku uygulanacaktır.

 

İşbu Sözleşme Satın Alan’ın elektronik onayı tarihinde düzenlenmiştir.

 

Voxvil Logo
twitterlinkedininstagramyoutube

OctoHaus Teknoloji A.Ş. Caferağa Mah. Şair Nefi Sk. No:46/5 Moda / Kadıköy / Istanbul

VOXVIL.COM - © 2024. TÜM HAKLARI SAKLIDIR.